گالری تصاویر بدنسازان حرفه ای جهان

Markus Rühl مارکوس رول

: یکی از دارندگان بزرگترین شانه های جهان
مشهورترین فرد برای بدن عجیب و غریبش، Markus Rühlآلمانی،یکی از بدن سازان حرفه ای جهان است.او یکی از دارندگان بزرگترین شانه های دنیا در تاریخ بدن سازی و یکی از قویترین بدن سازان هم دوره با Johnnie O. Jackson و Ronnie Coleman است.

Born:
February 22, 1972

Hometown:
Darmstadt, Germany

Pro debut:
1997

دیدگاه خود را به ما بگویید.

urfun